PREVENCIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS (TIS / TRMO) PARA A SUBSCRICIÓN DE SEGUROS FRONTE A DANOS MATERIAIS
Póliza de seguro decenal de danos, seguridade estrutural da obra fundamental:
Realizamos os traballos técnicos necesarios para a subscrición por parte do promotor ou beneficiario da Póliza de Danos Materiais. Elaboramos os informes precisos para que as Compañías de Seguros, emisoras do Seguro Decenal, verifiquen o nivel de risco dos edificios.
CONTACTA CON CPV GLOBAL