PREVENCIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS (TIS / TRMO) PARA A SEGURIDADE E SAÚDE DE TRABALLADORES
1.- CPV é pioneira e especialista dende hai 20 anos na realización de SERVIZOS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS para dar resposta á obriga de designar un COORDINADOR en materia de seguridade e saúde, en todas as obras de construción por parte de calquera promotor, privado ou público. Realizamos a Coordinación en materia de seguridade e saúde na fase de deseño do proxecto coa redacción do Estudo de Seguridade e Saúde e na fase de execución da obra coa aprobación en primeiro lugar do Plan de Seguridade e Saúde e posteriores. vixilancia da obra.
2.- CPV realiza estas funcións en procesos nos que interveñan máis dunha empresa e/ou autónomos, co fin último de preservar a integridade física de todos os que nela interveñen. Facilitamos aos intervinientes o asesoramento necesario en materia de prevención de riscos laborais tanto en fase de proxecto como en fase de execución, achegando profesionais cualificados para cada tipo de obra (arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros, enxeñeiros técnicos), conseguindo unha moi elevada eficacia na redución de avisos e/ou sancións en materia de prevención.
CONTACTA CON CPV GLOBAL