QUE FACEMOS

  • Xestión integral do risco en proxectos de construción
  • Definición e control do risco en proxectos. Valoramos o risco e aplicamos a prevención en función dos obxectivos.
  • Facilitamos os seguros para financiar os riscos. Recoñecemento amplo no Mercado asegurador.
  • Xestionamos a seguridade patrimonial, dos traballadores e del medio ambiente.
    Protexemos proxectos e participantes nos procesos.
  • Xestionamos a calidade, custo e prazo nos proxectos e procesos.
  • Estudamos os danos en sinistros e axustamos a súa reparación ou reconstrución.
  • Como terceira parte independente colaboramos coas partes no bo desenvolvemento dos contratos de servizos e obra.

GRUPO DE EMPRESAS ESPECIALISTAS EN PREVENCION E GESTION DE RISCOS TÉCNICOS PARA EDIFICACION E OBRA CIVIL

"
"
"
Labores especializados en campos diferentes pero complementarios

TECNICONTROL: Estudos de Viabilidade e da Xestión de Construción. Fase previa: cobre necesidades para os axentes intervinientes. Estudos de viabilidade. Chans contaminados.

CPV, Control Técnico e Prevención de Riscos: Xestión de Riscos Técnicos Desde a Metodoloxía de Xerencia de Riscos: actúa como Organismo de Control Técnico. Edificación e Obra Civil

TMR, Técnicas de Mantemento e Reclamacións Fase explotación: organización e xestión do mantemento.

CPV GLOBAL EN CIFRAS

OBRAS

NÚMERO DE VIVENDAS

CONTROLADOS EN EDIFICIOS SINGULARES E VIVENDAS