PÓLIZA DE SEGURO TRIENAL DE DANOS. HABITABILIDADE DA EDIFICACIÓN

Todas as compañías aseguradoras que comercializan pólizas TRIENALES en España teñen recoñecido a CPV como un dos principais auditores de riscos técnicos para a prevención e identificación destes durante todo o proceso, desde a fase de deseño ata a fase de construción, mesmo ás veces tamén durante a fase de explotación.
1. H1: HABITABILIDADE, SALUBRIDADE E IMPERMEABILIDADE.
CPV realiza o control técnico fronte á acción exterior da auga sobre os cerramentos horizontais, verticais ou inclinados do edificio. A actuación baséase no estudo da documentación achegada no proxecto que serve de base ao deseño das solucións construtivas, control de riscos durante a execución de obra e a supervisión das probas finais.
2. H2: ILLAMENTO ACÚSTICO.
CPV estuda a protección contra o ruído e as solucións técnicas que se adoptan no proxecto e execútanse durante a construción, de tal forma que o ruído que se xere non poña en perigo a saúde das persoas e permítalles realizar satisfactoriamente as súas actividades habituais.
3. H3: AFORRO ENERXÉTICO E ILLAMENTO TÉRMICO.
CPV analiza as solucións técnicas que faciliten o uso racional da enerxía necesaria para a adecuada utilización do edificio durante a súa vida útil.
4. H4: ASPECTOS FUNCIONAIS. INSTALACIÓNS E OBRA SECUNDARIA
CPV efectúa o control das instalacións con obxecto de supervisar o funcionamento defectuoso das mesmas. A nosa actuación baséase na revisión de documentos de proxecto, reunións previas cos instaladores, aprobación de materiais e equipos e control na montaxe. Como consecuencia do control realizamos tamén as probas de funcionamento das instalacións eléctricas e mecánicas. Verificamos segundo un nivel de mostraxe a obra secundaria, entendida como elementos construtivos que inciden nos aspectos funcionais do edificio.
CONTACTA CON CPV GLOBAL